CARECO - Hurtownia Budowlana

  • prefa_dom.jpg
  • prefa_dom2.jpg

O firmie

Nowy Dach S.C. to Hurtownia Budowlana dzia?aj?ca od 2004 roku. Od pocz?tku funkcjonowania niezmiennie do dzisiaj najwi?kszym atutem jest nasz kapita? ludzki. Pracownicy dzia?u handlowego, magazynierzy i kierowcy s? lud?mi kompetentnymi, komunikatywnymi, uczciwymi o wysokiej kulturze osobistej. Jeste?my coraz lepsi bogac?c si? o nowe do?wiadczenia. Hurtownia zasi?giem sprzeda?y obejmuje powiaty ko?obrzeski, gryficki, koszali?ski, bia?ogardzki i ?widwi?ski. Tym niemniej nierzadko dostarczamy materia? na odleg?o?ci powy?ej 100 kilometrów. Przez wszystkie lata dzia?alno?ci rozszerzamy i doskonalimy ofert? w bran?y budownictwo, specjalizuj?c si? w dachach, ?cianach, dociepleniach i materia?ach pokrewnych. Korzystaj?c z dobrej znajomo?ci rynku i kontaktów w bran?y materia?ów budowlanych jeste?my w stanie zapewni? w konkurencyjnych cenach wszystkie materia?y potrzebne do zako?czenia etapu budowy – stan surowy zamkni?ty.

Systematycznie powi?kszamy stany magazynowe, park maszynowy i powierzchni? magazynow? by zapewni? Pa?stwu jak najwi?kszy komfort zakupów i czasu dostawy.

Zapewniamy nieodp?atn? szacunkow? wycen? materia?ów niezb?dnych do uko?czenia realizowanej przez Pa?stwa inwestycji. Tak?e w kilku wariantach. Na poziomie planowania doradzamy przy optymalnym wyborze materia?ów i wykonawcy. Przez lata dzia?alno?ci wypracowali?my wzorowy model funkcjonowania z grup? zaufanych i uczciwych wykonawców.

W przypadku braku mo?liwo?ci dostarczenia obmiaru przez inwestora, istnieje mo?liwo?? optymalizacji z wymiarów rzeczywistych pobranych na budowie przez osob? z Naszej hurtowni.